Webdesktop dokumendihalduse koduleht
Dokumendiregistri abiinfoDokumendiregistri versiooni info
Avaldus eluruumide üürile võtmiseks
Avalik väljapanek ja arutelu
Ehitusloa taotlus
Esimesse klassi mineva lapse toetuse taotlus
Katastriüksus
Kirjavahetus
    Andmete esitamise teatis
    Ehitamise alustamise teatis
    Ehitise teatis
    Ehitise täielliku lammutamise teatis
    Ehitusjärelevalve dokument
    Järelevalve menetluse dokument
    Kasutusteatis
    Kohtulahend
    Kohtumäärus
    l/a sisehindamise aruanne
    Linnavalitsuse saabunud dokument
    Linnavalitsuse väljasaadetav dokument
    Linnavolikogu saabunud dokument
    Linnavolikogu väljasaadetav dokument
    Projekteerimistingimuste taotlus
    Puudega inimese sõiduki parkimiskaart
    Puutega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine
    Pärimisega seotud dokument
    Volikogu komisjonide saabunud/väljasaadetav kiri
    Väärteotoimik
Lapse sünnitoetuse taotlus
Linnavalitsuse personalikäskkiri
Linnavalitsuse poolt sõlmitud leping
    Ehitusleping
    Elamumajanduse leping
    Elektrienergia leping
    Haldusleping
    Hankeleping
    Kommunaalmajanduse leping
    Kultuuri, spordi ja noorsootöö organiseerimise leping
    Linnavara ostu- müügi- ja kinkeleping
    Muu leping
    Projekti leping
    Projekti Medical waste lepingud
    Rahastatud projektide ja laenu leping
    Rahvusvahelise projekti leping
    Rendileping
    Sõprus- ja koostööleping
    Teenuste osutamise ja teenindamise leping
    Teiste omavalitsuste lasteaedade ja koolide ülalpidamiskulude tasumise leping
    Toetuse andmise leping
    Töövõtuleping
Linnavalitsuse puhkuse käskkiri
Linnavalitsuse üldkäskkiri
Linnavaraga seotud piiratud asjaõiguste dokument
Luba
    Kaeveluba
    Luba teede ja tänavate sulgemiseks
    Raieluba
    Reklaamiluba
    Taksoveoluba
    Tee-ehitusluba
    Teekasutusluba
    Veoluba
Lähetuse käskkiri
Matusetoetuse taotlus
Organiseeritud olmejäätmeveoga liitumata isikute dokument
Planeering
Planeeringu teated
Protokoll
    Eelarvekomisjoni protokoll
    Eestseisuse koosoleku protokoll
    Ehituskomisjoni koosoleku protokoll
    Hariduse- ja kultuurikomisjoni protokoll
    Hääletamistulemuste protokoll
    Kohtla-Järve Linna Nõustamiskomisjoni protokoll
    Korterikomisjoni koosoleku protokoll
    Kriisikomisjoni koosoleku protokoll
    Linnavalitsuse istungi protokoll
    Linnavara komisjoni koosoleku protokoll
    Linnavara Konkursikomisjoni koosoleku protokoll
    Linnavolikogu istungi protokoll
    Majanduskomisjoni protokoll
    Noorsoo- ja spordikomisjoni protokoll
    Planeeringu protokoll
    Revisjonikomisjoni protokoll
    Sotsiaalkomisjoni protokoll
    Valimiskomisjoni koosoleku protokoll
    Valimistulemuste protokoll
    Volikogu fraktsiooni protokoll
Sotsiaalkomisjoni koosolek
Taotlus raha eraldamiseks
Teatis
Õigusakt
    Esimesse klassi mineva lapse toetuse määramise otsus
    Lapse sünnitoetuse määramise otsus
    Linnasekretäri otsus
    Linnavalitsuse korraldus
    Linnavalitsuse määrus
    Linnavolikogu määrus
    Linnavolikogu otsus
    Matusetoetuse määramise otsus
    Valimiskomisjoni otsus
Meie dokumendiregistrist dokumendiotsingul palun vajutage otsitavale 
dokumendiliigile,  misjärel avaneb otsinguvorm kriteeriumide 
määratlemiseks vajaliku dokumendi leidmiseks ja peale otsinguks 
teadaolevate parameetrite sisestamist vajutage klahvile Otsi. 

Dokumendi andmeid määratlemata ja klahvile Otsi vajutades, avaneb nimekiri 
kogu valitud liigi dokumentidest registreerimise kuupäeva järgi kahanevalt 
(uuemad dokumendid on eespool). 

Klahvile otsi vajutades kuvatakse kas konkreetse dokumendi 
registreerimisandmed või nimekiri valitud dokumendiliigi 
registreerimisandmetega. 

Valitud dokumendi andmetele vajutades näidatakse selle dokumendi 
põhiandmeid  Kui dokumendile ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut, on 
põhiandmetele lisatud fail, mille sisu saab vaadata faili nimele 
vajutades.
Dokumenti on võimalik otsida ka tekstipõhiselt, sisestades lehe ülaserva 
otsinguväljale otsitava märksõna